PRIVACY EN COOKIEVERKLARING

HomePrivacy en cookieverklaring

Privacyverklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van toepassing is, stelt strengere eisen aan de wijze waarop organisaties omgaan met persoonsgegevens van derden. Als natuurgeneeskundig therapeut ging ik al heel vertrouwelijk met uw gegevens om, maar zal ik deze nog beter gaan beschermen. Heeft u na het lezen van deze privacy verklaring nog vragen, neem dan contact met mij op.

Wie is uw natuurgeneeskundig therapeut?

MarSens Health Therapy
Marjon de Leeuw-Houbolt
Email: marjon@marsens.nl
Website: www.marsens.nl
Postadres: Griegstraat 21, 3281 TT Numansdorp

Waarborging van uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, uw behandelend therapeut, een cliëntdossier aanleg. Tevens tekenen we aan het begin van een behandeltraject gezamenlijk een behandelovereenkomst.

Uw dossier bevat:

  • Contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Persoonlijke gegevens, zoals uw geboortedatum, uw huisarts en uw ziektekostenverzekeraar.
  • Aantekeningen over uw persoonlijke omstandigheden en gezondheidstoestand
  • Gegevens over de uitgevoerde behandelingen en bevindingen tijdens deze behandelingen.

Om uw privacy te waarborgen ga ik zorgvuldig met deze gegevens om. Onbevoegden hebben geen toegang tot uw gegevens. Ik heb tevens een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor een geanonimiseerde inzage tijdens een visitatie door de beroepsvereniging en tijdens intercollegiale toetsing. Uw persoonsgegevens zijn hierbij dus zorgvuldig afgeschermd.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie: uw naam en adresgegevens, een korte omschrijving van de behandeling, zoals natuurgeneeskundig consult of NEI consult, de datum van de behandeling en de kosten hiervoor.
  • U hebt daarnaast zelf ook altijd het recht om de gegevens die ik van u heb in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntdossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Nieuwe afspraken met verwerkers van uw gegevens

Als uw (beperkte) persoonlijke gegevens door een andere partij worden ingezien, bijvoorbeeld in het geval van de afhandeling van de financiële administratie door derden, zal er in een verwerkersovereenkomst tussen mij als therapeut en de andere partij helder beschreven zijn wie er verantwoordelijk is voor uw gegevens en op welke manier uw gegevens beveiligd zijn.

Wijzigingen Privacy statement

Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring wijzigt. Op mijn website vindt u steeds de meest actuele versie.

Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop ik uw persoonsgegevens verwerk of omga met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact op met mij op. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Cookieverklaring

Pin It on Pinterest

Share This